VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md:344)
KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (VUK Md:359)
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK 353’üncü Maddesi)

VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md:344)

VUK 341’inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.


Vergi ziyaına kaçakçılık fiilleriyle (V.U.K. 359’uncu maddede yazılı fiillerle) sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.


Vergi Usul Kanunu Madde 341 - Vergi Ziyaı:
- Vergi Ziyaı, Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
- Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
- Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (VUK Md:359 - 5728 Sayılı Kanun İle Değişik Hali)

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgilisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde başka defter, belge veya kayıt ortamlarına kaydetmek (V.U.K. Md. 359/a-1)

18 aydan 3 yıla kadar hapis


Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak (V.U.K. Md. 359/a-2)

18 aydan 3 yıla kadar hapis


Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya kullanmak (V.U.K. Md. 359/b)

3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis


Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basmak, sahte olarak basmak veya bu belgeleri kullanmak (V.U.K. Md. 359/c)

2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
Mükellef Grupları I. Derece II. Derece
1-Sermaye şirketleri 180 98
2-Sermaye şirketleri dışında kalan I’inci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 110 55
3-II’nci sınıf tüccarlar 55 25
4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25 14,80
5-Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80 7
6-Gelir Vergisinden muaf esnaf 7 3,90
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK 353’üncü Maddesi)

Belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u (Her bir belge için asgari ceza tutarı)


Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi (V.U.K. Md. 353/1) (Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı 2013 yılı için 94.000TL'yi, 2014 yılı için 97.000-TL’yi 2015 yılı için 106.000-TL’yi, 2016 yılı için 110.000,00, 2017 yılı için 110.000,00-TL’yi, 2018 yılı için 120.000-TL’yi geçemez.)

290


Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi (V.U.K. Md. 353/2) (Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı her bir tespit için, , 2013 yılı için 9.400TL'yi, 2014 yılı için 9.700-TL’yi 2015 yılı için 10.600-TL 2016 yılı için 11.000-TL 2017 yılı için 11.000-TL , 2018 yılı için 12.000-TL’yi ve bir takvim yılı içinde ise, 2013 yılı için 94.000 TL'yi, 2014 yılı için 97.000-TL’yi, 2015 yılı için 106.000-TL’yi 2016 yılı için 110.000,00-TL’yi 2017 yılı için 110.000,00-TL’yi, 2018 yılı için 120.000-TL’yi geçemez.)

290


Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, işlemlerin günü gününe kaydedilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmemesi halleri ile vergi levhası asma veya bulundurma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları (V.U.K. Md. 353/4)

290


Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uyulmaması (V.U.K. Md. 353/6)

7.000


Tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (V.U.K. Md. 353/7)

350


Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (V.U.K. Md. 353/8) (Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 180.000 TL'yi aşamaz.)

1.100


Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standartlarda, araçlarla ve zamanlarda yerine getirmeyenlere (V.U.K. Md. 353/9)

1.480


Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına (V.U.K. Md. 353/10)

1.100