BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
BİLDİRİMLER VE SÜRELERİ
MÜKELLEFLERİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRELERİ
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından son günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

MÜNFERİT BEYANNAME
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. --

YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL BEYANNAME
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 17 Mayıs, 1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 17 Ağustos, 2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 17 Kasım, 3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 17 Şubat. 4.Dönem 17 Şubat.

MUHTASAR BEYANNAME (Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

MUHTASAR BEYANNAME (Üç Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 26 Nisan, 1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 26 Temmuz, 2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 26 Ekim, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 26 Ocak. 4.Dönem 26 Ocak.

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (Üç Aylık)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

GELİR VERGİSİ KANUNU Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 26 Nisan, 1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 26 Temmuz, 2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 26 Ekim, 3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 26 Ocak. 4.Dönem 26 Ocak.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,
verilir.
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

EMLAK VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların buluması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içersinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

İLAN VE REKLAM VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar. İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

EĞLENCE VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
1-Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır.
- Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır.
1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
- Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır.
- Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder.
2-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 2-Beyanname verme süresi içinde ödenir.
3-Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait vergi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 3-Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir.

HABERLEŞME VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.

BİLDİRİMLER VE SÜRELERİ

İŞE BAŞLAMA

-GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA,

-ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU TRAFINDAN İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE


ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN


ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN


KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN


İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE


TEKRAR Ö.K.C. KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

MÜKELLEFLERİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRELERİ

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

- Ticari Kazanç Mükellefleri

- Zirai Kazanç Mükellefleri

- Serbest Meslek Kazancı Mükellefleri

Mükellefin işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, işyeri olmayanlar ise ikametgâhlarının bağlı bulunduğu vergi dairesi

- Ücretliler

- Gayri Menkul Sermaye İradı Gelirleri

- Menkul Sermaye İradı Gelirleri

- Diğer Kazanç ve İratlar

Mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu vergi dairesi


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

- Tam mükellefler

Kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesi

- Dar mükellefler

Kurumun Türkiye’deki işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin vergi dairesi, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi yoksa yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu vergi dairesi


KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

1- Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.

2- Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma Değer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarholunur.

3- Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, Katma Değer Vergisi beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.

4- İthalde alınan Katma Değer Vergisi ilgili gümrük idaresince tarholunur.

5- İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarholunur.

6- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin, gereğini gözönünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya re'sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

- Özel Tüketim Vergisi mükellefin Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından tarh edilir. Mükellefin ayrı faaliyet bölgelerinde iş yeri varsa Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi tarha yetkilidir.

- (II) sayılı listedeki mallardan (motorlu taşıtlar) kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında vergi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh edilecektir. Bu vergi dairesi de genellikle araç ticareti yapanların bulundukları yerde, ÖTV’ yi tarha yetkili vergi daireleri olmaktadır. Bu daireler aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi bakımından da tahsile yetkili vergi daireleridir.

- Malın ithalinde alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır.


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;

Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.