2020 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI
KONAKLAMA VERGİSİ ORANI
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI
2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
2020 YILI İÇİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2020 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

22.000 TL’ye kadar

% 15


49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

% 20


120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

% 27


600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

% 35


600.000 TL’nin 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

% 40

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

2013,2014, 2015, 2016,2017, 2018 yılı (193 sayılı Kanun Mük.Md:120, Md:103)

% 15

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2015, 2016 ve 2017 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde %20 Oran

% 22

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

2015, 2016, 2017, 2018 yılı (5520 sayılı Kanun Md:32)

% 20


2019, 2020 yılı (5520 sayılı Kanun Md:32)

% 22

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

Kanuna ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için

% 18


I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 1


II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 8

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI

(6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5035 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi İle Değişen 39. Maddesi Gereğince )

Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

% 8


Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

% 8


Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

% 8


Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri

% 8


Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) (01.07.2012 tarihinden İtibaren)

79,00 TL

EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Normal Yöreler

Konut Binde 1

İşyeri Binde 2

Arsa Binde 3

Arazi Binde 1


Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Konut Binde 2

İşyeri Binde 4

Arsa Binde 6

Arazi Binde 2

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar

Binde 3


7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar

Binde 6


10.000.000 TL ve üzeri olanlar

Binde 10

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI

İlgili vergilendirme döneminde (takvim yılının birer aylık dönemleridir) verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılata uygulanır. Oran %7,5‘tir.

KONAKLAMA VERGİSİ ORANI

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamına uygulanır. Oran %2’dir.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI

5602 sayılı ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 40. Maddesi ile Belirlenen Şans Oyunları Vergisi 14.03.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, bu verginin yerine 5602 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile ihdas olunan her türlü şans oyunlarından alınacak vergiler aşağıdaki gibidir.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde

% 5'i


At yarışlarında

% 7'si


Diğer şans oyunlarında

% 20'si

- Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL si Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (Veraset Yoluyla İntikallerde)

İlk 350.000 TL için

% 1


Sonra gelen 850.000 TL için

% 3


Sonra gelen 1.800.000 TL için

% 5


Sonra gelen 3.300.000 TL için

% 7


Matrahın 6.300.000 TL' yi aşan bölümü için

% 10

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (İvazsız İntikallerde)

İlk 350.000 TL için

% 10


Sonra gelen 850.000 TL için

% 15


Sonra gelen 1.800.000 TL için

% 20


Sonra gelen 3.300.000 TL için

% 25


Matrahın 6.300.000 TL' yi aşan bölümü için

% 30

2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
1) 1/1/2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
I/A- Sayılı Tarife
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
964 672 376 284 100
1301 - 1600 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.678 1.258 730 516 198
1601 - 1800 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2.964 2.316 1.364 831 322
1801 - 2000 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
4.670 3.596 2.114 1.258 496
2001 - 2500 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
7.003 5.084 3.177 1.898 751
2501 - 3000 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
9.766 8.495 5.307 2.854 1.048
3001 - 3500 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
14.872 13.381 8.060 4.023 1.476
3501 - 4000 cm³ e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
23.383 20.191 11.891 5.307 2.114
4001 cm³ ve yukarısı
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
38.270 28.698 16.996 7.638 2.964
2)1/1/2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
I- Sayılı Tarife
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
51.800’ü aşmayanlar
1 964 672 376 284 100
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar
2 1.059 739 413 313 110
90.800’ü aşanlar
3 1.156 806 451 341 120
1301 - 1600 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
51.800’ü aşmayanlar
4 1.678 1.258 730 516 198
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar
5 1.846 1.384 803 566 217
90.800’ü aşanlar
6 2.014 1.510 875 618 237
1601 - 1800 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
129.800’ü aşmayanlar
7 3.260 2.549 1.499 915 355
129.800’ü aşanlar
8 3.557 2.779 1.637 999 387
1801 - 2000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
129.800’ü aşmayanlar
9 5.136 3.955 2.325 1.384 545
129.800’ü aşanlar
10 5.603 4.316 2.536 1.510 594
2001 - 2500 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
162.100’ü aşmayanlar
11 7.704 5.593 3.494 2.087 826
162.100’ü aşanlar
12 8.405 6.101 3.811 2.278 901
2501 - 3000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
324.400’ü aşmayanlar
13 10.741 9.345 5.838 3.140 1.152
324.400’ü aşanlar
14 11.719 10.194 6.369 3.426 1.257
3001 - 3500 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
324.400’ü aşmayanlar
15 16.358 14.720 8.867 4.426 1.622
324.400’ü aşanlar
16 17.847 16.057 9.672 4.828 1.771
3501 - 4000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
519.200’ü aşmayanlar
17 25.720 22.210 13.080 5.838 2.325
519.200’ü aşanlar
18 28.060 24.228 14.271 6.369 2.536
4001 cm³ ve yukarısı
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
616.500’ü aşmayanlar
19 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260
616.500’ü aşanlar
20 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557
2-Motosikletler (49 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile değişen tarife; Yürürlük 01.01.2018)
100 - 250 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
180 135 99 62 24
251 - 650 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
372 282 180 99 62
651 - 1200 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
958 570 282 180 99
1201 cm³ ve yukarısı
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2.324 1.536 958 761 372

7103 Sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen fıkralar; Yürürlük: 01.01.2019)(I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
I sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir

3)(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
II Sayılı Tarife
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.152 761 372
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.536 958 570
1901 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.908 1.737 761
26 - 35 kişiye kadar 3.487 2.908 1.152
36 - 45 kişiye kadar 3.881 3.292 1.536
46 kişi ve yukarısı 4.655 3.881 2.324
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar 1.033 686 337
1.501 - 3.500 kg'a kadar 2.091 1.212 686
3.501 - 5.000 kg'a kadar 3.141 2.614 1.033
5.001 - 10.000 kg'a kadar 3.487 2.962 1.389
10.001 - 20.000 kg'a kadar 4.191 3.487 2.091
20.001 kg ve yukarısı 5.242 4.191 2.436

(II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

IV Sayılı Tarife
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 19.463 15.563 11.670 9.334
1.151 - 1.800 kg'a kadar 29.200 23.354 17.515 14.011
1.801 - 3.000 kg'a kadar 38.940 31.150 23.354 18.684
3.001 - 5.000 kg'a kadar 48.679 38.940 29.200 23.354
5.001 - 10.000 kg'a kadar 58.419 46.732 35.044 28.031
10.001 - 20.000 kg'a kadar 68.157 54.522 40.886 32.700
20.001 kg ve yukarısı 77.893 46.732 41.725 37.384

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI GVK. MD: 32 01.01.2008 DEN İTİBAREN

1.1.2008 tarihinden sonra elde edilen ücret gelirlerine “Asgari Geçim İndirimi” uygulanacağından, Vergi İndirimi Uygulamasına 1.1.2007 tarihinden itibaren son verilmiştir. 2006 yılına ilişkin olarak 2007 yılında ödenecek Gelir Vergisinden mahsup edilecek vergi indirimine ilişkin işlemler GVK’nun kaldırılmadan önceki mük.121’inci madde hükümleri (Vergi İndirimi) uygulanacaktır. (5615 sayılı Kanun, Geç. 2.md.)

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

2020 YILI İÇİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

1-Bekar ücretli için:

220,68


2-Evli ve Eşi Çalışmayan Ücretli İçin:

264,82


3-Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 çocuklu ücretli için:

297,92


4-Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 çocuklu ücretli için:

331,03


5-Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 çocuklu ücretli için:

375,17


6-Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuklu ücretli için:

375,17


7- Evli, Eşi Çalışan ve Çocuksuz ücretli için:

220,68


8- Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuklu ücretli için:

253,79


9- Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuklu ücretli için:

286,89


10- Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuklu ücretli için:

331,03


11- Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuklu ücretli için:

353,09